57. ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)”

ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ใน พ.ศ. 2561 มีค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุดของแต่ละสถานีที่ตรวจวัดได้อยู่ในช่วง 1.1-6.2 ส่วนในล้านส่วน (พีพีเอ็ม) (ค่ามาตรฐาน 30.0 พีพีเอ็ม) ลดลงจาก พ.ศ. 2560 ที่อยู่ในช่วง 1.3-8.3 พีพีเอ็ม และค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมงสูงสุดของแต่ละสถานี ตรวจวัดได้อยู่ในช่วง 0.08-5.42 พีพีเอ็ม (ค่ามาตรฐาน 9 พีพีเอ็ม) เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560 ที่อยู่ในช่วง 0.87-4.69 พีพีเอ็ม เมื่อพิจารณาในช่วง 9 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553-2561) พบว่า ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในพื้นที่ริมถนนในกรุงเทพมหานคร พื้นที่ทั่วไปของกรุงเทพมหานคร และในพื้นที่ต่างจังหวัดมีแนวโน้มคงที่

ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 1 ชั่วโมง (ค่าเฉลี่ยรายปี) พ.ศ. 2553-2561

หมายเหตุ: ppm : part per million (ส่วนในล้านส่วน)

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562